Слова із сербської мови, які схожі на українську, але мають інше значення, оформили у невеличкий словник, який назвали "Псевдодрузі перекладача".

Словник сербсько-українських *омонімів оприлюднив Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України на своїй facebook-сторінці.

Як пояснюють мовознавці, словникову основу української та сербської мов становить спільна лексика, успадкована з праслов’янських часів. Іноді буває так, що ті самі на перший погляд слова в обох мовах мають відмінні, а часом і зовсім інакші значення.

Відмінності виникають через те, що в одній з мов слово втрачає первісне значення й набуває нового. Дослідники вважають, що сербська мова краще за інші слов’янські зберегла давню семантику. Наприклад, сербський іменник ПÀЛАЦ означає не палець узагалі, а великий палець, як це було в праслов’янській мові. Архаїчну семантику зберігають також іменники ЖЍВОТ «життя», ТРӮП «тулуб, тіло; стовбур, колода», ПРАВДА «справедливість» тощо“, – повідомляють в Інституті мовознавства.

Однак, частіше стається так, що носії кожної з мов утворюють з тих самих морфем схожі слова, але вони вже наділені різнимими значенням.

Наприклад, в українській СІДНИЦЯ означає частину тіла, а в сербській СЕ̏ДНИЦА — це засідання“, – додають мовознавці.

Слова, які у двох мовах зовні подібні, але різняться значеннями, мовознавці називають міжмовними омонімами або псевдодрузями (фальшивими друзями) перекладача. Через ним ми ризикуємо неправильно зрозуміти текст або усне мовлення. Тож на такі слова треба звертати увагу всім, хто вивчає чужі мови.

Невеликий сербсько-український словничок міжмовних омонімів:

бȃнка – банк
бèседа – промова, проповідь
врȃг – чорт
врàтāр – швейцар, консьєрж
врéднōст – цінність
гȍвōр – промова
гȍдина – рік
грéшити – помилятися
гу̏са̄р – пірат
дȍговōр – нарада, перемовини
дòмовина – батьківщина
дубѝна – глибина
жѝвот – життя
зáвод – заклад
зáход – убиральня
кòвчег – скриня, домовина
крèвет – ліжко
мȃjка – мати
мȅч – матч
о̀браз – щока
пàлац – великий палець
пȁмēт – розум
пòгреб – похорон
пȍдвала – ошуканство
пȍдлога – підкладка, підставка
пóнос – гордість
прȁво – прямо
прòстāк – нечема
рȇч – слово
рȅчнӣк – словник
рòдбина – родичі
рȏк – строк
сȁд – тепер, зараз
сáмац – старий парубок
се̏дница – засідання
скòро – недавно
склȁд – згода, гармонія
слȍво – буква, шрифт
ср̑пањ – липень
стòлица – стілець
тру̑п – тулуб; колода
ши̏на – рейка
широкòгруд – великодушний
шту̏ка – щука.

____

* Омоніми –  це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення.

Фото: Фейсбук